REGULAMIN ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ_12.07.2018  – pobierz PDF, jeśli chcesz zapisać regulamin na swoim komputerze.

REGULAMIN ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(dalej zwany „Regulaminem”)

         §1.

 1. Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017.1219) Joanna Religa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Religa Coaching i Mentoring z siedzibą w Młochowie ustala i publikuje niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu jest Joanna Religa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Religa Coaching i Mentoring z siedzibą przy Alei Kasztanowej 20, w Młochowie (05-831), NIP 773-221-34-95, REGON 365003300 (dalej zwana „Usługodawcą”).
 3. Usługobiorcą w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi, o której mowa w ust. 3 poniżej (dalej zwana „Usługobiorcą”).

  § 2.

 4. Dostęp do serwisu codzienniezmotywowana.pl (dalej zwanego: „Serwisem”) nie jest uzależniony od spełnienia przez Usługobiorcę jakichkolwiek specjalnych wymogów. W szczególności dostęp ten nie wymaga od Usługobiorcy dokonania rejestracji w systemie Serwisu i przeprowadzenia procedury logowania się do Serwisu.
 5. W ramach Serwisu drogą elektroniczną świadczona jest usługa przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości skorzystania z formularza kontaktowego zgodnie z Regulaminem (dalej zwana „Usługą”).
 6. Usługa polega na napisaniu wiadomości na podany w formularzu kontaktowym przez Usługobiorcę adres e-mail lub na kontakcie telefonicznym w przypadku, gdyby Usługobiorca w treści wiadomości przesłanej za pomocą formularza kontaktowego wskazał swój numer telefonu kontaktowego. Podane dane będą przetwarzane przez Usługodawcę tylko zgodnie z celem, w jakim zostały zebrane.
 7. Usługa świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Usługa została udostępniona Usługobiorcy na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”.
 8. Z formularza kontaktowego może skorzystać każdy Usługobiorca Serwisu, po wypełnieniu niezbędnych pól wskazanych w formularzu kontaktowym i wyrażeniu zgód zamieszczonych pod formularzem kontaktowym w celu kontaktu z Usługobiorcą.
 9. Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usługi oraz przestrzegać postanowień Regulaminu. Skorzystanie przez Usługobiorcę z formularza kontaktowego oznacza zaakceptowanie warunków świadczenia Usługi określonych w Regulaminie oraz Regulaminu.
 10. Do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę przycisku „Wyślij”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie Serwisu, w zakładce „Kontakt”, które obejmują podanie danych takich jak imię, nazwisko, adres elektroniczny (e-mail) oraz wyrażeniu zgód umieszczonych pod formularzem kontaktowym.
 11. Umowa o świadczenie usług droga elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Usługodawcę wiadomości do Usługobiorcy na adres e – mail udostępniony za pomocą formularza kontaktowego lub podjęcia kontaktu telefonicznego przez Usługodawcę z Usługobiorcą.
 12. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z Usługi przed uzyskaniem kontaktu ze strony Usługodawcy. Rezygnacja z Usługi polega na wysłaniu przez Usługobiorcę oświadczenia o rezygnacji z Usługi na adres elektroniczny e-mail Usługodawcy: kontakt@ codzienniezmotywowana.pl z adresu elektronicznego e-mail, który został zgłoszony przez Usługobiorcę w formularzu kontaktowym.
 13. W celu skorzystania z Usługi niezbędny jest dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa z włączonymi plikami cookie a w przypadku, gdy Usługobiorca chce otrzymać informacje od Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej konieczne jest posiadanie minimum co najmniej jednego aktywnego konta e-mail.
 14. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby umożliwić Usługobiorcy skorzystanie z Usługi za pomocą wielu przeglądarek internetowych, na wszelkiego rodzaju urządzeniach, przy użyciu wielu systemów operacyjnych. Jednocześnie Usługodawca gwarantuje poprawne działanie Usługi w przeglądarkach Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer.
 15. Usługobiorca ponosi we własnym zakresie koszty z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych w związku z korzystaniem z Serwisu.

  § 3.

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do:
  1. powstrzymania się od przesyłania Usługodawcy treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich,
  2. niewykorzystywania Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, czy naruszający dobra osobiste Usługodawcy,
  3. powstrzymania się od wykorzystywania Usługi do przesyłania Usługodawcy reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej,
  4. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są odpowiednio zabezpieczone i chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a przechowywanie i przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z prawem. Szczegółowe dane odnośnie przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej dostępnej w Serwisie.
 3. Usługobiorca w sprawach związanych ze świadczeniem Usługi objętej Regulaminem ma prawo do złożenia reklamacji.
 4. Usługobiorca może złożyć reklamację w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej na adres elektroniczny Usługodawcy: kontakt@codzienniezmotywowana.pl. lub w formie pisemnej przesyłając ją na adres siedziby Usługodawcy: Joanna Religa Coaching i Mentoring, Aleja Kasztanowa 20, 05-831 Młochów, z dopiskiem „Reklamacja”.
 5. Reklamacja Usługobiorcy powinna zawierać co najmniej dane Usługobiorcy w zakresie imienia i nazwiska i/lub nazwy firmy, adresu e-mail oraz opis reklamacji, zaś w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej dodatkowo również adresu zamieszkania/adresu siedziby.
 6. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji od Usługobiorcy.
 7. Usługodawca przekaże Usługobiorcy odpowiedź na reklamację przy wykorzystaniu tego samego kanału kontaktu, którym posłużył się Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zaznaczy, że chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pomocą innego kanału kontaktu i wskaże jego rodzaj.

  § 4.

 1. Serwis zawiera informacje i materiały (np. teksty, grafiki, logotyp, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, itp.) chronione prawem autorskim i/lub prawem własności przemysłowej. Wszelkie prawa do informacji i materiałów, o których mowa w zdaniu poprzednim przysługują Usługodawcy.
 2. Usługobiorca może korzystać z informacji i materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Korzystanie z informacji i materiałów w innym zakresie niż ten, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zgody Usługodawcy.
 3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Usługobiorcę poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2018 r.